Klachten

Als u onverhoopt ontevreden bent ....

Als u bij uw mondhygiënist onder behandeling bent of bent geweest, heeft u waarschijnlijk gemerkt dat deze al het mogelijke doet u de hulp te bieden die u nodig heeft. Goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. Bent u ontevreden over bepaalde zaken of heeft u een klacht? 

1 Uw probleem eerst bespreken met uw behandelend paramedicus

Bespreek uw probleem eerst met uw behandelend mondhygienist. Misschien komt u er samen al uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. 

Het beste is om er een aparte afspraak voor te maken, zodat uw behandelaar voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing.

2 Advies en ondersteuning van de afdeling Informatie- en Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG) Zorgbelang Nederland

Als u het moeilijk vindt uw behandelend paramedicus rechtstreeks te benaderen, of u komt er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de afdeling Informatie- en Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG) van de Zorgbelangorganisatie in uw regio. Zo’n afdeling IKG geeft u onder andere informatie over uw rechten als patiënt. 

3 Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn

Misschien heeft u een ernstige klacht en wilt u daarover een uitspraak van de Klachtencommissie waaronder de mondhygienist valt. U kunt uw klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn in Amersfoort. De Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn is onpartijdig. Ze bestaat uit drie leden: een onafhankelijk jurist als voorzitter, één lid namens de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en één lid van de beroepsvereniging waarvan de betreffende mondhygienist lid is. 

4 De behandeling van een klacht

De Klachtencommissie kan uw klacht pas echt gaan behandelen als u deze commissie schriftelijk op de hoogte stelt van uw klacht. De afdeling IKG kan u, als u dat wilt, helpen bij het opstellen van deze brief.

Binnen twee weken na ontvangst van uw brief krijgt u antwoord van de secretaris van de Klachtencommissie. De mondhygienist over wie u klaagt moet namelijk lid zijn van de beroepsvereniging of zich hebben aangesloten bij de Klachtencommissie; verder mag uw klacht niet gaan over een schadevergoeding.

Als bemiddeling door de secretaris niet heeft geleid tot een bevredigende oplossing voor u, wordt de klacht voor behandeling doorgegeven aan de Klachtencommissie.

Daarvoor verzamelt de secretaris namens de Klachtencommissie alle informatie die nodig is. Het kan zijn dat u gevraagd wordt meer informatie te geven over de feitelijke gang van zaken.

Van de uitspraak van de Klachtencommissie worden u en degene over wie u heeft geklaagd op de hoogte gesteld. De Klachtencommissie kan aanbevelingen doen aan de mondhygienist over wie u heeft geklaagd.

Een ingezette procedure wordt beëindigd als u uw klacht schriftelijk intrekt of als na bemiddeling of overleg blijkt dat u geen behoefte meer heeft aan behandeling ervan.

Aan het behandelen van uw klacht zijn voor u als 'klager' geen kosten verbonden.

Adressen en telefoonnummers

Voor adresgegevens van een afdeling IKG bij u in de buurt kunt u informeren bij:

Klachtenopvang Zorg, tel.: 0900 2437070 (€ 0,10 per minuut) of bij Zorgbelang Nederland via www.zorgbelang-nederland.nl.

Op www.paramedisch.org vindt u een meer informatie of werkwijze en afhandeling bij KCP.